SEMI_FINAL ROUND

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. และ รอบช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

1. บัตรประชาชนสำหรับการแลกบัตรเข้าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) และ บัตรนักศึกษาสำหรับการลงทะเบียนสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

2. การบ้านและสิ่งที่กรรมการสาขากำหนดไว้ กรุณาอ่านรายละเอียดการบ้านและสิ่งที่กรรมการให้เตรียมมาให้ครบถ้วน หากสาขาใดต้องใช้โน้ตบุ๊ค ควรชาร์ตแบตเตอรี่และเตรียมอินเทอร์เน็ตส่วนตัวมาให้พร้อม เนื่องจากสถานที่ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตให้ใช้

3. Portfolio สามารถนำมาประกอบการสัมภาษณ์ได้ สำหรับน้อง ๆ สาขาดีไซน์จะต้องนำ Portfolio มาด้วยทุกคน

การเดินทางมาสัมภาษณ์

1. ด้วยรถไฟฟ้า BTS สามารถลงสถานีศาลาแดง ณ ทางออกที่ 2

2. ด้วยรถไฟฟ้า MRT สามารถลงสถานีสีลม ณ ทางออกที่ 2 โดยเดินเรียบทางเท้าไปตามถนนสีลม

3. ด้วยรถประจำทาง สามารถขึ้นใช้บริการสาย 15, 77, 155, 504, 177, 76

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

พี่เบ๊บ: 064-174-7080

พี่ฟง: 092-458-7067

พี่เบนซ์: 085-666-7571

หมายเหตุ: สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่สะดวกเดินทางมาสัมภาษณ์ที่อาคาร CP Tower สีลม ให้ Inbox มาทางเพจเฟสบุ๊ค Young Webmaster Camp ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

web content

web design

web marketing

web programming

รายชื่อสัมภาษณ์ช่วงเช้า

 • CT01_ ปวีร์ ตันติวัสดาการ
 • CT02_ ญาณิศา กวักทรัพย์
 • CT03_ ศศิวิมล เวียงดี
 • CT04_ ศุภณัฐ​ วงศ์​ชัย​
 • CT05_ ธนรัตน์ ไพจิตร
 • CT06_ สรญา อุดมมิตรรัก
 • CT07_ กรกมล ศรีวัฒน์
 • CT08_ นลินี พาณิชย์เจริญใจ
 • CT09_ ชนิกานต์ พันธ์ชนะ
 • CT10_ ฌานิญา งามพิสัย
 • CT11_ กิตติพศ หาญพานิช
 • CT12_ อรอินทุ์ ฐานถิร
 • CT13_ อณวิทย์ จิตรมานะ
 • CT14_ นริศา ดินแผ่น
 • CT15_ ภควดี​ ภมร
 • CT16_ กัญญาภัค อึ้งตระกูล
 • CT17_ สาธิตา บัวแพง
 • CT18_ กุลธิดา กันต์พิทยา
 • CT19_ ณัฐพงศ์ คงลำธาร
 • CT20_ ณัชชา ศรีสุพันธ์
 • CT21_ อัคราธร เอี่ยมศรี
 • CT22_ พิชชานันท์ ปิลกศิริ
 • CT23_ นฤสรณ์ บุญศิริ
 • CT24_ วัชนนท์ สิงห์วิเศษ
 • CT25_ วราพร ลี้เลิศล้ำ

รายชื่อสัมภาษณ์ช่วงบ่าย

 • CT26_ สุภาณี ลิ้มโรจน์นุกูล
 • CT27_ กันต์กนิษฐ์ ซาเวียง
 • CT28_ ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน
 • CT29_ จุฑารัตน์ นิลวงษ์
 • CT30_ พิมพ์ธีรา ยี่รงค์
 • CT31_ ชนิสรา ธนาไชยสกุล
 • CT32_ ปัน หลั่งน้ำสังข์
 • CT33_ เทพชัย ปานเจริญ
 • CT34_ สิปปกร เจนคุณาวัฒน์
 • CT35_ ธนวัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์
 • CT36_ ศิวกร เผือกธารา
 • CT37_ รุจิดา จิตะพันธ์กุล
 • CT38_ อานนท์ บำรุงศิริ
 • CT39_ จิรวัฒน์ ยุกตวาทิน
 • CT40_ ญาณาธร เพชรบริสุทธิ์
 • CT41_ ศุภาพิชญ์ หงษ์สวัสดิ์
 • CT42_ ณัฐพงษ์ เอกอุดมสุข
 • CT43_ ภรพฤกษา อาศัยธรรมกุล
 • CT44_ จิราพัชร เหลืองอร่ามกุล
 • CT45_ กฤตนัน ดิษฐบรรจง
 • CT46_ ธนวิชญ์ พงษ์สุเทพ
 • CT47_ ชญานิศ จงสวัสดิ์สถาพร
 • CT48_ สามฟ้า เขมะวิชานุรัตน์
 • CT49_ ดำรงศักดิ์ สัตบุตร
 • CT50_ จุรีภรณ์ พวงน้อย
 • CT51_ ลลิตา บุญการย์วาณิช
 • CT52_ ชัญญา ระตะนะอาพร
 • CT53_ พีรพัฒน์ เสวกวรรณ์
 • CT54_ ปรีดา บุญเสนอ
 • CT55_ กริษฐา นาคะรังสุ
 • CT56_ คณิตพัฒน์ ทรงวัฒนา

การบ้านสาขาคอนเทนท์

ให้น้อง ๆ เลือกทำคอนเทนต์ใด คอนเทนต์หนึ่งจาก 2 หัวข้อด้านล่าง โดยต้องทำเป็นคอนเทนต์ออกมาจริงเท่านั้น ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ

หัวข้อที่ให้เลือก

1. คอนเทนต์ที่ทำให้ผู้ใช้ Social เข้าใจ Cyberbullying และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Cyberbullying

2. คอนเทนต์ที่ทำให้คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมเสพติดหน้าจอ เสพติด Social หันมาพูดคุยกัน เจอหน้ากันในชีวิตจริง ๆ มากกว่าที่เป็นอยู่

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก